Algemene voorwaarden Impregnerendoejezelf.nl

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Consument: een natuurlijk persoon die goederen koopt en/of diensten afneemt van Impregnerendoejezelf.nl voor privegebruik.
 2. Klant: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die goederen koopt en/of diensten afneemt van Impregnerendoejezelf.nl.
 3. Producten: alle goederen en/of diensten die Impregnerendoejezelf.nl aanbiedt via haar internetsite of andere methoden.
 4. Internetsite: de website www.Impregnerendoejezelf.nl.
 5. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden. De bedragen zijn ten alle tijden vermeld in Euro´s.
 6. Impregnerendoejezelf.nl: onderdeel van het bedrijf Heesakkers voeg bedrijf, gevestigd te Heeswijk-Dinther en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 16053642. Correspondentieadres: Impregnerendoejezelf.nl, Hoofdstraat 51,5473 AP Heeswijk-Dinther of info@impregnerendoejezelf.nl
 7. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
 8. Overmacht: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Impregnerendoejezelf.nl en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
 1. Bij iedere bestelling die een klant plaatst bij Impregnerendoejezelf.nl gelden deze algemene voorwaarden.
 2. Offertes van Impregnerendoejezelf.nl zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn.
 3. Informatie, afbeeldingen en mededelingen met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Impregnerendoejezelf.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3. Kosten en prijswijzigingen
 1. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld.
 2. Wijzigingen in belasting, accijnzen of andere heffingen die door de overheid worden bepaald, mogen ten allen tijde door Impregnerendoejezelf.nl worden doorberekend in de prijs.


Artikel 4. Betaling

De klanten van Impregnerendoejezelf.nl betalen vooruit of bij levering.Artikel 5. Levering
 1. Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland.
 2. Leveringen worden verzorgd door een vervoerder aangewezen door Impregnerendoejezelf.nl.
 3. Impregnerendoejezelf.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.


Artikel 6. Eigendom
 1. De eigendom van producten gaat over op het moment dat Impregnerendoejezelf.nl de volledige betaling heeft ontvangen. De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderzins bezwaren.
 2. Het risico gaat over op het moment van de aflevering van de producten.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van levering bij Impregnerendoejezelf.nl, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 7. Conformiteit

Impregnerendoejezelf.nl staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.Artikel 8. Zichttermijn
 1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden. Dit gaat in op de dag na ontvangst door of namens de consument.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.
 3. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en de daaraan verbonden kosten.
 4. De prijs die de consument betaald heeft, wordt binnen vijftien dagen na ontvangst van de retourgoederen terugbetaald door Impregnerendoejezelf.nl aan de consument.


Artikel 9. Gebreken

De klant dient gebreken van geleverde goederen binnen vijf werkdagen kenbaar te hebben gemaakt aan Impregnerendoejezelf.nl.Artikel 10. Overmacht

In geval van overmacht is Impregnerendoejezelf.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.Artikel 11. De bestelling
 1. Impregnerendoejezelf.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres van de klant dat het laatst aan Impregnerendoejezelf.nl kenbaar is gemaakt.
 3. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Impregnerendoejezelf.nl met de klant overleggen of er een vervangend product wordt geleverd of dat de bestelling wordt geannuleerd.
 4. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de klant naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen. In geval van een kennelijke vergissing zal de klant Impregnerendoejezelf.nl hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de klant de goederen en bescheiden ter beschikking van Impregnerendoejezelf.nl houden. De klant zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.


Artikel 12. Geschillen

Op alle aanbiedingen tussen Impregnerendoejezelf.nl en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Wij bieden u graag goede service: 

  10 jaar garantie

  Deskundig advies

  Gratis verzending
        v.a. €50,-


Op werkdagen voor 15:00 uur besteld, morgen in huis!